Rozwijamy się, gdyż cenimy jakość

KONTAKT

Loncin Polska Sp. z o.o.
ul. Lęborska 3b
80-386 Gdańsk Poland
tel. +48 509 971 089
PN - PT  8:00 - 16:30

SERWIS AKUMULATORA

Akumulator elektrolityczny składa się z elektrod w postaci płytek ołowianych, zalanych roztworem kwasu siarkowego.

       Roztwór kwasu siarkowego jest niezwykle żrący i niebezpieczny.
       Nie wolno dopuścić do kontaktu elektrolitu z ciałem. W przypadku
       kontaktu elektrolitu z ciałem należy niezwłocznie zdjąć nasiąknięte
       nim ubranie, nie wolno jednak zrywać części ubrania, która
       przykleiła się do ciała – należy to pozostawić fachowej opiece
       lekarskiej. Miejsce oblania należy natychmiast zmyć dużą ilością
       czystej, bieżącej wody. Oparzenia elektrolitem należy dodatkowo
       przemyć 1% roztworem wodorowęglanu sodu (sól kuchenna)
       lub zwykłym mydłem (odczyn zasadowy), pozwoli to na
       zobojętnienie kwasu. Nie wolno stosować jakichkolwiek maści.
       Oparzenie należy zabezpieczyć jałowym opatrunkiem.
       Rany powstałe w wyniku oparzenia kwasem goją się bardzo
       trudno, w celu uniknięcia dalszych komplikacji, należy
       niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Aby podłączyć akumulator do rozrusznika silnika należy:

 1. Wyłączyć silnik jeżeli pracuje.
 2. Podłączyć przewód “+” akumulatora do bieguna “+” rozrusznika.
 3. Podłączyć przewód “-” akumulatora do masy.

Aby odłączyć akumulator od rozrusznika silnika należy:

 1. Wyłączyć silnik jeżeli pracuje.
 2. Odłączyć przewód “-” akumulatora od masy.
 3. Odłączyć przewód “+” akumulatora od bieguna “+” rozrusznika.

       Podczas podłączania/odłączania przewodów akumulatora należy

       zachować maksymalną ostrożność. Podłączanie/odłączanie
       przewodów w niewłaściwy sposób może spowodować uszkodzenie
       akumulatora oraz niektórych elementów układu elektrycznego
       silnika, co nie jest objęte gwarancją. Może to również być
       przyczyną powstawania iskier, co w efekcie może doprowadzić do
       wybuchu akumulatora i poparzenia operatora elektrolitem.
       Loncin Polska Sp. z o. o. wraz nie ponosi odpowiedzialności za
       użytkowanie akumulatora i silnika niezgodne z zaleceniami
       opisanymi w niniejszej
instrukcji obsługi.

       Akumulator należy regularnie ładować. Nie należy pozostawiać
       akumulatora w stanie wyładowania. Może to prowadzić do
       skrócenia żywotności akumulatora, a nawet do jego całkowitego
       zniszczenia, co nie jest objęte gwarancją.


Aby naładować akumulator należy:

 1. Wyłączyć silnik jeżeli pracuje.
 2. Odłączyć przewody akumulatora (najpierw „-”, następnie „+”).
 3. Odkręcić śruby mocujące akumulator do obudowy urządzenia.
 4. Ustawić akumulator na równej, twardej powierzchni, w dobrze wentylowanym miejscu.
 5. Podłączyć zaciski prostownika do akumulatora (najpierw „+” do „+”, następnie „-” do „-”).
 6. Wtyczkę prostownika podłączyć do gniazda prądu zmiennego i włączyć prostownik. Akumulator ładować przez kilka godzin, małym prądem (zgodnie ze specyfikacją producenta akumulatora).
 7. Po zakończeniu ładowania prostownik należy wyłączyć, po czym odłączyć go od akumulatora (najpierw „-”, następnie „+”).
 8. Zamontować akumulator na jego pierwotne miejsce i za pomocą uprzednio wykręconych śrub zabezpieczyć przed przemieszczaniem.
 9. Podłączyć układ elektryczny silnika do akumulatora (najpierw „+” do „+”, następnie „-” do „-”).


       Opary elektrolitu są niebezpieczne dla zdrowia, należy unikać ich
       wdychania. Ładowanie akumulatora elektrolitycznego powinno
       odbywać się w dobrze wentylowanym miejscu. Należy pamiętać, żę
       wodór wydzielany w trakcie ładowania akumulatora w połączeniu
       z tlenem stanowi mieszankę samozapłonową – wybuchową. Jeżeli
       akumulator jest ładowany w pomieszczeniu, należy zapewnić
       odpowiednią wentylację tego pomieszczenia.

SERWIS AKUMULATORA

WYCEŃ AGREGAT